Додаток 11

СХЕМА АНАЛІЗУ УРОКУ

1. Аналіз постановки мети та організації дій учня щодо прийняття мети.

2. Аналіз етапів організації навчально-пізнавальної діяльності учнів з позицій успішного досягнення поставленої мети:

- зміст кожного етапу уроку (відповідність програмі, глибина, науковість, зв`язок з сучасністю, життєвим досвідом школярів, використання міжпредметних зв`язків, виділення основного, головного в змісті);

- методи і прийоми навчання (оптимальність вибору методів, активізація пізнавальної діяльності школярів, розвиток самостійності, творчого мислення, формування позитивного ставлення до навчання, індивідуальний підхід, здійснення зворотного зв`язку, оцінка діяльності учнів).

3. Аналіз діяльності вчителя:

- знання фактичного матеріалу;

- вміння володіти класом; організовувати його для роботи, підвищувати активність школярів, формувати пізнавальний інтерес, увагу;

- ставлення до окремих учнів з урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей та особливостей класу;

- стиль, тон, такт;

- спостережливість, винахідливість;

- зовнішній вигляд, культура мовлення, міміка, поза; жестикуляція.

4. Діяльність учнів на уроці:

- дії учнів щодо досягнення мети;

- ставлення до вчителя;

- пізнавальний інтерес, рівень працездатності;

- вміння виділити провідні ідеї, аналізувати, оцінювати підсумки своєї діяльності та діяльності однокласників, розвиток мовлення;

- культура розумової праці;

- аналіз особливостей та причин поведінки, дисципліни учнів.

5. Аналіз організаційного аспекту: обстановки, обладнання, виконання санітарно-гігієнічного режиму, культури запису на дошці, раціональність використання часу.

6. Результати уроку. Висновки і пропозиції: чи досягнута мета та чи оптимальними шляхами йшов процес її досягнення.


Додаток 12

КОМПОНЕНТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

(його особистісні якості та вміння)

Велике значення у формуванні особистості майбутнього педагога відіграє наслідування кращих здобутків досвідчених педагогів. Тому під час практики студенти спостерігають діяльність класного керівника за такою схемою:

І. Культура зовнішнього вигляду:

1. Постава (пряма, вміння триматися невимушено, підтягнутість, зібраність).

2. Одяг (акуратність, скромність. Гармонія кольорів, відповідність віку і умовам занять. Відповідність моді; почуття міри).

3. Макіяж (помірність).

4. Зачіска ( акуратність).

5. Вираз обличчя (спокій, привітність, погляд, спрямований на співбесідника, відповідність виразу обличчя характеру мовлення).

6. Використання жестів (доцільність, органічність, природність, невимушені рухи, відсутність скутості в рухах, стриманість, відсутність нервозності, вміння безшумно вставати та сідати).ІІ. Культура педагогічного спілкування:

1. Передбачає володіння вчителем культурою сприйняття, культурою розуміння, культурою оцінення та культурою педагогічного впливу на суб’єкт-об’єкт педагогічного спілкування.

2. Оцінюється через уміння вчителя слухати співбесідника, ставити запитання, вміння встановлювати суб’єкт-об’єктний вербальний та невербальний контакт.

3. Вміння розуміти емоційний стан дитини за її зовнішнім виглядом.

4. Вміння створювати гарний настрій.

IІІ. Критерії культури мовлення.

1. Правильність.

2. Виразність, багатство.

3. Чітка дикція, відсутність мовленнєвих вад.

4. Необхідний темп мовлення.

ІУ. Культура реалізації педагогічної техніки

1. Культура сприйняття, розуміння, оцінення та реалізації педагогічних прийомів різного змісту та походження.

На основі спостережень робляться загальні висновки, у яких не лише відображається характеристика особистості вчителя, але й те, який вплив ця особистість справляє на учнів.

Додаток 13

ЗАВДАННЯ З ПСИХОЛОГІЇ ДЛЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИКИ

(для «непсихологічних» спеціальностей)

Мета: з’ясування рівня професійної готовності викладача до педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах.

Завдання 1(з’ясування рівня інтелектуальної готовності): у контексті завдань психології вищої школи роз’яснити зміст будь-якої навчально-виховної проблеми, яку Ви визначили в процесі розвивальної взаємодії зі студентами (окремо з однієї проблеми в руслі навчально-методичних і прикладних завдань).

Результат: констатація й аналіз проблем (2–3 с. рукописного тексту).

План

1. Формування проблеми: …..

2. Актуальність проблеми: ….

3. Причини виникнення проблеми: ….

4. Перебіг проблемної ситуації.

5. Пропозиції щодо розв’язання проблемної ситуації (4–5 деталізованих різнопланових рекомендацій).

6. Прогноз розвитку проблеми.

Завдання 2 (з’ясування рівня соціально-психологічної готовності): визначити причини, які перешкоджали Вашій розвивальній взаємодії зі студентами.Результат: 5–6 причин, які базуються на конкретних прикладах життя студентської групи (1–2 с. рукописного тексту).

Завдання 3 (з’ясування рівня мотиваційної готовності): зіставте власну успішність з успішністю студентської групи та виявіть у себе та з нею схожість і відмінності у ставленні до професійної діяльності.

Результат: твір-самоаналіз (1–2 с. рукописного тексту).

Завдання 4 (з’ясування рівня вольової готовності): охарактеризуйте вольову готовність студентів до навчання за такими вольовими якостями (….), взявши за основу будь-яку класифікацію типології студентів (наприклад, «бджоли», «трутень», «лідер» тощо).

Результат:

Таблиця

Типологія студентів групи

№ п/п П.І.Б. Тип Характеристика Стратегія індивідуального підходу викладача

Примітки:

1. Кожне завдання оцінюється за 5-бальною шкалою.

2. Підсумкова оцінка є результатом виконання чотирьох завдань та співбесіди зі студентом по суті названих завдань.

3. Результати виконання завдання із психології подаються психологу-консультанту протягом 3-х днів після кінцевої дати практики (ауд. 510: лабораторія практичної психології; реєструє роботи старший лаборант).8260929841499031.html
8260966175376359.html
    PR.RU™